Poszerzamy horyzonty...

Oferta

W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi czy też klientami indywidualnymi zapewniamy nieodpłatnie:

 • analizę potrzeb, budowę i wdrożenie optymalnego programu ubezpieczeniowego
  (z uwzględnieniem audytu dotychczasowej dokumentacji ubezpieczeniowej Klienta i określeniem potencjalnych ryzyk)
 • minimalizację kosztów ubezpieczenia
  (w oparciu o zgromadzenie i analizę ofert rynkowych towarzystw ubezpieczeniowych, prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta z wybranym ubezpieczycielem)
 • rzetelną kontrolę dokumentacji oraz kompleksową obsługę administracyjną
  (w tym: nadzór nad terminowością, kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową dokumentacji, zapewnienie przepływu dokumentów i informacji, archiwizację, dojazd do klienta itp.)
 • pomoc w zakresie sprawnej likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania
 • skuteczne dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym
 • efektywną pomoc w zarządzaniu ryzykiem
 • sprawne procedowanie w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • fachowe doradztwo prawno-ubezpieczeniowe

Zakres oferty

Wykwalifikowana kadra KBU Horyzont Brokers świadczy kompleksową obsługę w zakresie szerokiej grupy ubezpieczeń, w skład której wchodzą m.in.:Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dobrowolne i obowiązkowe)

rodzaj ubezpieczenia majątkowego chroniącego w sytuacji konieczności naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego lub wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy) wobec kontrahenta.


więcejUbezpieczenia mienia

rodzaj ubezpieczenia majątkowego obejmującego dobra materialne oraz prawa lub zobowiązania majątkowe. Założeniem tej grupy ubezpieczeń jest ochrona przed zdarzeniami losowymi jak i związanymi z kradzieżą, włamaniem czy nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.
Ubezpieczenia techniczne

ubezpieczenia zawierane przez dowolną stronę procesu inwestycyjnego, zgodnie z przyjętymi porozumieniami i podziałem kosztów. Najczęściej podmiotem występującym o tą formę ochrony jest Generalny Wykonawca, zdarza się również, że ubezpieczenie budowy zawiera sam inwestor. Kluczowy w wypadku polis z grupy CAR/EAR jest fakt kompleksowego objęcia ubezpieczeniem wszystkich wykonywanych prac oraz wszystkich realizujących te prace podmiotów.


więcejUbezpieczenia finansowe

ubezpieczenia charakteryzujące się niematerialnym przedmiotem objętym ochroną, których źródło ryzyka tkwi w procesach ekonomicznych i siłach runku. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w tym wypadku na procesy związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa.


więcejUbezpieczenia floty

gama ubezpieczeń komunikacyjnych skierowana do przedsiębiorców dysponujących grupą pojazdów firmowych, pozwalająca na zbiorowe ubezpieczenie pojazdów (osobowych, ciężarowych, innych), uproszczenie logistyki i administracji ubezpieczeniowej w obrębie przedsiębiorstwa jak również redukcję szeroko rozumianych kosztów ubezpieczeniowych.


więcejUbezpieczenia transportowe

ubezpieczenie dotyczące przewożonego ładunku, a także odpowiedzialności cywilnej w transporcie samolotowym, wodnym, kolejowym a także zawodowym samochodowym.


więcej

Ubezpieczenia zagranicznych podróży służbowych

w obliczu rosnącej globalizacji i wymogów mobilności coraz większe znaczenie w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw odgrywają ubezpieczenia chroniące od ryzyk w podróży i wiążących się z nimi, często wysokimi, nieoczekiwanymi kosztami. Szczególny wzrost znaczenia notują produkty odpowiadające na rosnące zagrożenia współczesnego świata jak terroryzm, konflikty zbrojne, epidemie chorób zakaźnych.


więcejUbezpieczenie członków zarządu spółek kapitałowych (D&O)

ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające spółkami.


więcejGrupowe ubezpieczenia pracownicze

ubezpieczenia mające na celu objęcie ochroną życia i zdrowia pracowników oraz ich osób bliskich. Elastyczność konstrukcji oferowanych na rynku produktów pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb każdej grupy pracowników, poprzez możliwość wyboru ryzyk, zarówno w odniesieniu do samych pracowników, jak i do osób im bliskich.
Ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne

grupa produktów cieszących się coraz większym popytem wśród podmiotów gospodarczych, stanowiących alternatywę bądź uzupełnienie nieudolnego systemu powszechnej opieki zdrowotnej.


więcejUbezpieczenia środowiskowe / ekologiczne

polisy zawierane w ramach ubezpieczeń środowiskowych chronią przedsiębiorcę przed kosztami powstałymi w wyniku zaistnienia szkód w środowisku naturalnym i związanych z wymogami ustawowymi obowiązków naprawczych.


więcejUbezpieczenia rolne

grupa ubezpieczeń stanowiących odpowiedź na ryzyka związane ze specyfiką działalności rolnej, jej wyjątkowym uzależnieniem od czynników pozaludzkich a także obowiązkowych ubezpieczeń nałożonych na rolnictwo wymogami ustawowymi.


więcej

Ubezpieczenia floty

Gama ubezpieczeń komunikacyjnych skierowana do przedsiębiorców dysponujących grupą pojazdów firmowych, pozwalająca na zbiorowe ubezpieczenie pojazdów (osobowych, ciężarowych, innych), uproszczenie logistyki i administracji ubezpieczeniowej w obrębie przedsiębiorstwa jak również redukcję szeroko rozumianych kosztów ubezpieczeniowych.

W skład oferty ubezpieczeń dla flot wchodzić mogą:

 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym i zagranicznym
 • Autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie szyb, itp.
 • Ochrona prawna

Produkt ubezpieczeniowy konstruowany jest indywidualnie do potrzeb floty pojazdów a korzyściami towarzyszącymi są m.in.:

 • możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów floty (pojazdów własnych podmiotu gospodarczego bądź floty pojazdów użytkowanych)
 • uproszczona procedura zawierania umów ubezpieczeń
 • uproszczona procedura likwidacji szkód, różnorodność wariantów likwidacji szkód
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w pojeździe
 • zakres ochrony dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta
 • obniżenie kosztów ubezpieczenia posiadanych pojazdów, możliwość korzystania z atrakcyjnych produktów dedykowanych flotom

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers
ul. Morcinka 14 B, 01-496 Warszawa
tel. 22 861 55 20
email: biuro@kbuhoryzont.pl
© 2017-2020